Sinh viên vui lòng tải mẫu đơn tại đây, in và điền đầy đủ thông tin theo mẫu và nộp lại cho giáo viên chủ nhiệm.

Mẫu đơn:

https://dtqt.ftu.edu.vn/wp-content/uploads/2019/12/Don-xin-cap-bang-diem.docx

  • Sinh viên làm đơn đề nghị được xác nhận kết quả học tập theo mẫu đơn.
  • Nộp đơn đề nghị cho Giáo viên chủ nhiệm (F203, tầng 2, nhà F).
  • Giáo viên chủ nhiệm (F203, tầng 2, nhà F) làm Xác nhận kết quả học tập, xin chữ ký xác nhận của Lãnh đạo Trung tâm;
  • Sinh viên nhận lại Giấy xác nhận trực tiếp từ cán bộ phụ trách (khi nhận cần xuất trình thẻ SV hoặc CMT).
  • Nhận lại đơn đã ký xác nhận của Trung tâm và mang xuống Văn thư tầng 1, nhà A để lấy dấu.

Để lại lời nhắn

Vui lòng để lại lời nhắn!
Vui lòng ghi rõ họ tên tại đây