THẠC SỸ NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

Giáo viên chủ nhiệm chương trình cử nhân quốc tế 

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế quốc dân

Cử nhân ngôn ngữ – Trường Đại học Hà Nội

Điện thoại:  (024) 32595155 (398)

Email: quynhntn@ftu.edu.vn

 

Để lại lời nhắn

Vui lòng để lại lời nhắn!
Vui lòng ghi rõ họ tên tại đây