TIẾN SỸ NGUYỄN HẢI NINH 

GIÁM ĐỐC

Tiến sỹ Quản trị kinh doanh – Marketing – Đại học Kinh tế quốc dân
Thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế – Đại học Flinders – Australia
Cử nhân Kinh tế đối ngoại – Đại học Ngoại thương

Điện thoại: (04) 32595155 (396)                          Email: nguyen.haininh@ftu.edu.vn

Để lại lời nhắn

Vui lòng để lại lời nhắn!
Vui lòng ghi rõ họ tên tại đây